S A T U R S

 
        Ievads

        I nodaļa. Tiesību nozīme sabiedrībā

        II nodaļa. Drošības teorija
            2.1. Drošības jēdziens un nozīme cilvēka, sabiedrības un valsts dzīvē
            2.2. Drošības problēmu pētīšanas metodes
            2.3. Varas drošība
            2.4. Sociālā drošība
                    2.4.1. Sociālie konflikti
                    2.4.2. Kriminalitāte un drošība
                    2.4.3. Krīzes (ekstremālas) situācijas
            2.5. Sabiedriskā drošība
            2.6. Informatīvā drošība
            2.7. Uzņēmumu drošība
            2.8. Dažas sociālpsiholoģiska rakstura parādības, kas izraisa personas bīstamu rīcību

        III nodaļa. Uzņēmumu drošības pamati

       IV nodaļa. Izziņas darbība noziegumu novēršanai un atklāšanai
            4.1. Noziedzīgu nodarījumu atklāšanas pamataspekti
                    4.1.1. Kriminālmeklēšanas jēdziens
                    4.1.2. Kriminālmeklēšanas procesa jēdziens un vispārīgs raksturojums
                    4.1.3. Operatīvi nozīmīgu personu un faktu apzināšana
                    4.1.4. Sākotnējās operatīvi nozīmīgās informācijas ieguve, pārbaude un realizācija
                    4.1.5. Operatīvā pārbaude un izstrāde
                    4.1.6. Dokumentēšana
                    4.1.7. Operatīvās pārbaudes un izstrādes plānošana
                    4.1.8. Operatīvās pārbaudes un izstrādes materiālu realizācija
            4.2. Noziegumu novēršanas pamataspekti
                    4.2.1. Noziegumu prevencijas jēdziens
                    4.2.2. Noziegumu vispārējā prevencija
                    4.2.3. Noziegumu individuālā prevencija
                    4.2.4. Iecerētu noziegumu pārtraukšana noteiktās to izdarīšanas stadijās
            4.3. Bezvēsts pazudušo personu meklēšana
                    4.3.1. Meklēšanas jēdziens, objekti, tiesiskie pamati
                    4.3.2. Meklēšanas organizācijas pamati
                    4.3.3. Meklēšanas taktikas pamati

        V nodaļa. Drošības tehniskie līdzekļi
            5.1. Apsardzes signalizācija
            5.2. Ugunsdrošības signalizācija
                    5.2.1. Ugunsdrošības ierīces
                    5.2.2. Ugunsdzēsības aparātu izvēle
                    5.2.3. Izziņošanas sistēmas
            5.3. Piekļuves kontrole
            5.4. Videonovērošanas sistēmas
                    5.4.1. Digitālās video novērošanas un integrētās drošības sistēmas
                    5.4.2. Digitālā video novērošanas sistēma
                    5.4.3. Integrētā drošības sistēma
            5.5. Speciālā tehnika
            5.6. Civilā aizsardzība uzņēmumā
            5.7. Daudzkanālu balss ieraksta sistēma

        VI nodaļa. Drošības psiholoģija
            6.1. Drošības un apsardzes dienestu veidošanas psiholoģiskie aspekti
            6.2. Operatīvo lēmumu pieņemšana
            6.3. Uzvedība ekstremālos apstākļos
            6.4. Konflikta situācijas novērtēšanas un risināšanas īpatnības
            6.5. Melu diagnosticēšana

        VII nodaļa. Informācijas sistēmu drošība
            7.1. Informācijas sistēmu aizsardzības nozīme
            7.2. Informācijas sistēmu drošības tiesiskie aspekti
            7.3. Informācijas sistēmu drošības metodiskie un administratīvie aspekti
            7.4. Operētājsistēmu drošības aspekti
            7.5. Informācijas sistēmu aizsardzības tehniskie pamataspekti

        VIII nodaļa. Materiālo vērtību pavadīšana un apsardze
            8.1. Materiālo vērtību pavadīšanas jēdziens un veidi
            8.2. Apsardzes komanda materiālo vērtību pārvadāšanai
            8.3. Maršrutu plānošana
            8.4. Kravu pārvadāšanas īpatnības pa dzelzceļu un gaisu, kā arī pāri valstu robežām

        IX nodaļa. Ekonomiskā drošība
            9.1. Ekonomiskās drošības jēdziens, ekonomiskās drošības apdraudējumu veidi
            9.2. Ekonomiskās drošības stāvokļa novērtēšana, iespējamo draudu prognozēšana
            9.3. Noziedzīgie nodarījumi, kas apdraud uzņēmuma ekonomiskās intereses
            9.4. Ekonomiskā izlūkošana, tās draudu novēršana, informācijas aizsardzība un partneru novērtēšana
            9.5. Personāla atlase un pārbaude, ekonomisko apdraudējumu profilakse

        Literatūras saraksts

        Pielikumi:
                           Apsardzes darbības likums [likuma redakcijā uz 14.02.2006.]
                           Detektīvdarbības likums [likuma redakcijā uz 14.02.2006.]