Atgriezties uz iepriekšējo lapu

S A T U R S

Ievads
Mobilo telekomunikāciju jomā biežāk lietotie saīsinājumi
1. Kriminālistiskā raksturojuma pamataspekti
2. Izmeklēšanas darba organizācijas vispārīgās īpatnības
3. Izmeklēšanas darbību un operatīvās darbības pasākumu īpatnības
4. Ekspertīze un operatīvā izpēte
Nobeigums
Literatūra
Anotācijas
Pielikums: Priekšlikumi normatīvās reglamentācijas pilnveidei

Atgriezties uz iepriekšējo lapu