Atgriezties uz iepriekšējo lapu

S A T U R S

Grāmatā lietotie saīsinājumi 7
I nodaļa Informācijas tehnoloģiju noziegumu izpētes vispārīgie aspekti 9
1.1. Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas tiesisko un metodisko aspektu izpētes pamatvirzieni 9
1.2. IT jomas tehniskās terminoloģijas lietošana tiesību piemērošanas praksē 17
1.3. Internet arhitektūras un izmantošanas pamataspekti 20
II nodaļa Informācijas tehnoloģiju noziegumu vispārīgs kriminālistiskais raksturojums 38
2.1. Informācijas tehnoloģiju noziegumu kategorijā ietilpstošo nodarījumu kriminālistiskā klasifikācija 38
2.2. IT noziegumu radītais apdraudējums 42
2.3. Internet lietotāju privātums un iespējamā anonimitāte 57
2.4. Elektroniskas informācijas apstrādes, uzglabāšanas, pārraides un aizsardzības tehniskās īpatnības, to nozīme IT noziegumu izmeklēšanā; kriptogrāfija 73
2.5. IT noziegumu izdarītāju pamatīpašības 90
2.6. Sabiedrības attieksmes īpatnības pret IT noziegumiem un to izdarītājiem; šīs kategorijas noziegumu latentuma pakāpe 101
2.7. Atsevišķu raksturīgāko IT noziegumu veidu pamatiezīmes 109
2.7.1. Informācijas sistēmas darbības traucēšana 111
2.7.2. Patvaļīga piekļuve informācijas sistēmas resursiem 122
2.7.3. Vīrusu un citu kaitīgu programmu izplatīšana 129
2.7.4. Ar informācijas tehnoloģiju saistīti mantiskie noziegumi -izspiešana; zādzība; krāpšana 138
2.7.5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana 155
2.7.6. Intelektuālā īpašuma objektu, tajā skaitā programmatūras pirātisms 159
2.7.7. Bērnu pornogrāfijas izplatīšana Internet un cilvēku tirdzniecība 172
2.8. Raksturīgākās IT noziegumu pēdas 184
2.9. Tipiskas sākotnējas situācijas IT noziegumu lietas 193
III nodaļa Raksturīgie IT noziegumu izmeklēšanā noskaidrojamie apstākļi 196
IV nodaļa Informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas kriminālprocesuālās reglamentācijas problēmas 200
4.1. Kriminālprocesa pilnveidošanas pamatvirzieni informācijas tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas jomā 200
4.2. Starptautisko un nacionālo kriminālprocesuālo normu salīdzinošs vērtējums IT noziegumu izmeklēšanas jomā 207
4.3. Elektronisko pierādījumu tiesiskie aspekti 224
4.4. Starptautiskā sadarbība kriminālprocesa uzdevumu izpildē IT noziegumu izmeklēšanas un novēršanas jomā 240
V nodaļa IT noziegumu izmeklēšanas taktiskie un metodiskie aspekti 252
5.1. IT noziegumu izmeklēšanas metodiskie pamataspekti. Sagatavošanās izmeklēšanas darbību veikšanai šīs kategorijas lietās 252
5.2. Datorspeciālistu iesaistīšanas pamataspekti IT noziegumu izmeklēšanā 258
5.3. Atsevišķu izmeklēšanas darbību taktika 264
5.3.1. Izmeklēšanas apskate un kratīšana vai izņemšana 264
5.3.2. Nopratināšana 290
5.3.3. Telefonsarunu noklausīšanās un informācijas iegūšana no tehniskiem līdzekļiem 295
5.4. Datortīklā veiktu noziedzīgu darbību atklāšanas īpatnības; datortīklu skenēšana 303
5.5. Datortehniskās ekspertīzes tiesiskie un metodiskie pamataspekti 333
VI nodaļa Informācijas sistēmu aizsardzības pamataspekti 359
Noslēgums 380
Literatūras saraksts 381
Anotācija

Atgriezties uz iepriekšējo lapu
387